Download

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti sve ponuđene obrasce i formulare u PDF formatu.


Ugovor o Asignaciji

Ugovor o Asignaciji - primer 2

Ugovor o Cesiji

Ugovor o Cesiji - primer 2

Ugovor o Licenci

Ugovor o Licenci - primer 2

Ugovor o Autorskom delu

Ugovor o delu

Ugovor o delu - primer 2

Ugovor o dopunskom radu

Ugovor o dopunskom radu - primer 2

Ugovor o zakupu vozila

Ugovor o zakupu osnovnog sredstva

Ugovor o zakupu pokretne stvari

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu stana za sluzbene potrebe

Ugovor o posredovanju

Ugovor o posredovanju - primer 2

Ugovor o posredovanju - primer 3

Ugovor o obavljanju agencijskih poslova

Ugovor o preuzimanju duga

Ugovor o pruzanju racunovodstvenih usluga

Ugovor o Lizingu


Obrasci za Registar menica i ovlašćenja

Zahtev za registraciju/brisanje menice - Prilog 1
Zahtev za registraciju/brisanje menice - Prilog 2

Obrasci finansijskih izveštaja

Objedinjeni obrasci finansijskih izveštaja - pun set
Objedinjeni obrasci finansijskih izveštaja - skraćeni set
Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenama na kapitalu
Statistički aneks
Model napomena uz finansijske izveštaje

Obrasci za registraciju finansijskih izveštaja kod APR

Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja
Zahtev za zamenu finansijskog izveštaja odnosno objavljene dokumentacije
Zahtev za objavljivanje dokumentacije i registraciju korigovanog finansijskog izveštaja
Obaveštenje o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva

Obrasci za obveznike poreza na dobit pravnih lica

Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
Obrazac PB 1 - Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica
Aneks Obrasca PB 1 - Obračun poreskog kredita
Obrazac PBPJ - Poreski bilans poslovne jedinice
Obrazac KPB - Konsolidovani poreski bilans
Obrazac OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava
Obrazac PK - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
Obrazac PK 1 - Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
Obrazac IPD - Izjava o porezu na dobit pravnih lica na dobit iz koje je isplaćena dividenda/učešće u dobiti i plaćenom porezu po odbitku na dividende/učešće u dobiti
Obrazac SU - Srazmerni iznos ulaganja
Obrazac SU 2 - Srazmerni iznos ulaganja
Obrazac DK - Dobit od predmeta koncesije
Obrazac OK - Ograničenje kamate kod duga povezanom licu
Obrazac PDO - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika
Obrazac PDN - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za nedobitne organizacije
Obrazac PBN - Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenjuje kontni plan za budžetski sistem
Obrazac PBN 1 - Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenjuje kontni okvir za preduzeća, zadruge i preduzetnike
Obrazac PDPO - Zbirna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravnih lica

Obrasci za obveznike poreza na dohodak građana - preduzetnika

Obrazac PPDG-1 - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac PB 2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac PK 2 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva
Obrazac PK 3 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
Obrazac SU 1 - Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period

Obrazac ZSP i Obrazac ZSD

Obrazac ZSP
Obrazac ZSD-Obrasci propisani Pravilnikom o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, "Službeni glasnik RS", broj 36/2011 koji je donet na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o podsticanju zapošljavanja, a stupio je na snagu 28. maja 2011. godine

Obrasci za finansijsku službu, komercijalu i opšte poslove

Račun - otpremnica
Nalog za službeno putovanje u zemlji
Izjava o kompenzaciji
Ugovor o zajmu
Ugovor o komisionu
Ugovor o zakupu poslovnog prostora
Knjiga ulaznih faktura - KUF
Izvod otvorenih stavki
Kontrolnik izvoza
Ugovor o prodaji pokretne stvari - automobila

Obrasci za menično poslovanje

Menično pismo - ovlašćenje
Zahtev za isplatu ili povlačenje menice sa naplate
Izjava o solidarnim dužnicima kod naplate menice
Obrazac PN ZAHTEV 3 - Zahtev za povlačenje naloga iz III reda prioriteta

Obrasci izveštaja koji se podnose Upravi za duvan

PI-TMDP I - Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima za elektronsko slanje i slanje poštom
PI-UDP I -Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
GI-TMDP II - Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima
GI-UDP II - Godišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Obrasci ovlašćenja direktnog zaduženja

Uputstvo PL - Uputstvo o popunjavanju ovlašćenja direktnog zaduženja Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
Obrazac PL O-01 - Ovlašćenje direktnog zaduženja, Jednokratno ovlašćenje, Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
Obrazac PL O-02 - Ovlašćenje direktnog zaduženja, Višekratno ovlašćenje - periodična dospeća, Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
Obrazac PL O-03 - Ovlašćenje direktnog zaduženja, Višekratno ovlašćenje - fiksni datumi dospeća, Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
Uputstvo FL - Uputstvo o popunjavanju ovlašćenja direktnog zaduženja, Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
Obrazac FL O-04 - Ovlašćenje direktnog zaduženja, Jednokratno ovlašćenje, Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
Obrazac FL O-05 - Ovlašćenje direktnog zaduženja, Višekratno ovlašćenje - periodična dospeća, Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
Obrazac FL O-06 - Ovlašćenje direktnog zaduženja, Višekratno ovlašćenje - fiksni datumi dospeća Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
Obrazac FL O-07 - Zahtev za refundaciju sredstava Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost

Obrasci iz područja rada i radnih odnosa

Pravilnik o radu (primer)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji (primer)
Organizaciona šema i sistematizacija radnih mesta
Ugovor o radu
Rešenje o prestanku radnog odnosa - sporazumno
Ugovor o delu
Ugovor o zastupanju - Ugovor o trgovinskom zastupanju
Ugovor o stipendiranju - Ugovor o stipendiranju učenika, studenta, sportiste
Odluka o novogodišnjim poklonima
Izjava zaposlenog da je primio fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje
Zahtev za izdavanje radne knjižice
Obrazac M - Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
Obrazac M-A - Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje
Spisak M-4 obrazaca za objedinjenu kontrolu kod Fonda PIO

Obrasci iz područja bezbednosti i zdravlja na radu

Odluka o pokretanju postupka i određivanju lica odgovornog za sprovođenje postupka procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini
Smernice za izradu i model akta o proceni rizika

Obrasci iz područja zabrane pušenja

Odluka o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog za kontrolu zabrane pušenja
Obrazac 1 - Izveštaj o povredi zabrane pušenja
Obrazac Dozvoljeno pušenje - Potvrda o naplaćenoj novčanoj kazni
Obrazac dozvoljeno pušenje
Obrazac Zabranjeno pušenje

Obrasci iz područja zapošljavanja invalida

Obrazac IOSI - Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Obrasci kod otvaranja računa kod banke

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
Karton deponovanih potpisa

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a kod Poreske uprave

Obrazac PR 1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PR2 - Prijava za registraciju preduzetnika
Obrazac PR3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
Obrazac PPR 1 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica
Obrazac PPR 2 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika
Obrazac PPR 3 - Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a preko APR

Obrazac JRPPS1 - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
Obrazac JRPPS2 - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika

Obrasci u postupku evidentiranja i brisanja iz PDV-a te obrazac poreske prijave

Obrazac EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac IEPPDV - Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac ZBPDV - Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PPPDV - Poreska prijava poreza na dodatnu vrednost

Obrasci u postupku ostvarivanja prava na refakciju PDV-a

Obrazac REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajenice za refakciju
Obrazac REF 4 - Zahtev stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF 4E - Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac REF 5 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Obrazac PPDG-1 - Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac PPDG-2 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac PPDG-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac PPDG-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku
Obrazac PPDG-5 - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Obrasci uz fiskalne kase

Obrazac OB - Obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka
Obrazac OBMF - Obaveštenje "Uzmite račun"
Obrazac FR - Fiskalni račun
Obrazac EFRU - Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu
Obrazac EDI - Knjiga dnevnih izveštaja
Obrazac NI - Nalog za ispravku

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Obrazac PPI-1 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (podnose je pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige, za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti)
Obrazac PPI-2 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (podnose je fizička lica i preduzetnici "paušalci" za celokupnu imovinu, kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige za deo imovine koja im ne služi za obavljanje delatnosti)
Obrazac PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
Obrazac PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

Obrasci platnog prometa sa inostranstvom

Obrazac 70 - Nalog za plaćanje u inostranstvo
Upustvo - Uputstvo za popunjavanje Obrasca 70

Obrasci prijava za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom (poslova izvoza robe i usluga sa rokom naplate dužim od 180 dana i poslova unapred plaćene robe ili usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana)
Obrazac PI-1 - Prijava izvoznog posla s prvobitno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana
Uputstvo za popunjavanje Obrasca PI-1
Obrazac PI-2 - Prijava izvoznog posla s naknadno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana
Uputstvo za popunjavanje Obrasca PI-2
Obrazac II - Izveštaj o realizaciji prijave izvoznog posla sa ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana
Uputstvo za popunjavanje Obrasca II
Obrazac PA-1 - Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s prvobitno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana
Uputstvo za popunjavanje Obrasca PA-1
Obrazac PA-2 - Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s naknadno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana
Uputstvo za popunjavanje Obrasca PA-2
Obrazac IA - Izveštaj o realizaciji prijave avansnog plaćanja robe ili usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana
Uputstvo za popunjavanje Obrasca IA

Obrasci jedinstvenih instrumenata platnog prometa

Obrazac br. 1 - Nalog za uplatu
Obrazac br. 1 - Nalog za uplatu - tri naloga na papiru formata A4
Obrazac br. 2 - Nalog za isplatu
Obrazac br. 3 - Nalog za prenos
Obrazac br. 3 - Nalog za prenos - tri naloga na papiru formata A4
Obrazac br. 4 - Nalog za naplatu
Prilog 1 - Izgled i raspored elemenata na instrumentima platnog prometa
Prilog 2 - Elementi na instrumentima platnog prometa - sadržaj i način popunjavanja
Prilog 2a - Šifre plaćanja na instrumentima platnog prometa

Obrasci za vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva

Obrazac KPO - Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika
Obrazac BU - Bilans uspeha za preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva
Obrazac PK-1 - Poslovna knjiga prihoda i rashoda
Obrazac PK-2 - Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara
Obrazac KL - Kalkulacija prodajne cene
Obrazac DPU - List dnevnog prometa ugostitelja, poznat i kao "Šank lista"
Obrazac GP - Evidencija o gotovim proizvodima
Obrazac PI - Potvrda o izvršenoj usluzi na doradi materijala i popravci proizvoda (za uslužne delatnosti)
Obrazac PM - Evidencija o kupovini, preradi, proizv. i prometu proizv. od plem. metala i dragog kamenja
Obrazac PM-1 - Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja

Obrasci o evidenciji prometa robe i usluga

Obrazac KR - Prijemni - evidencioni list robe
Obrazac KRI - Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
Obrazac KRI-1 - Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima - fizičkim licima

Obrasci o popisu imovine i obaveza

Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis
Plan rada komisije za popis
Uputstvo direktora za popis
Izveštaj komisije za popis
Odluka o knjiženju rezultata popisa

Obrasci za blagajničko poslovanje

Priznanica - Priznanica o primljenom novcu
Naplatite - Nalog blagajni da naplati
Isplatite - Nalog blagajni da isplati

Obrasci za poslovanje sa čekovima tekućih računa građana i pravnih lica

Specifikacija čekova - Specifikacija čekova po tekućim računima građana i pravnih lica
Zbirna specifikacija čekova - Zbirna specifikacija čekova po tekućim računima građana i pravnih lica

Obrasci statutarnih knjiga kod privrednih društava

Knjiga odluka
Knjiga udela

Obrasci za Agenciju za privredne registre Zajednički obrasci

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (ranije Obrazac OP)

Obrasci za Agenciju za privredne registre Privredna društva - osnivački i ostali akti

Obrazac JRPPS - 2 Obrazac JRPPS-2 - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
Zahtev za registraciju promene podataka - podaci o privrednom društvu
Zahtev za registraciju promene podataka - lica koja imaju dužnost prema društvu
Zahtev za registraciju promene podataka - ogranci i kontakti
Zahtev za registraciju pokretanja postupka likvidacije
Zahtev za registraciju brisanja privrednog subjekta
Zahtev za izvod iz Registra privrednih subjekata - privredna društva
Zahtev za rezervaciju naziva privrednog subjekta - privredno društvo
Zahtev za prevođenje u Registar privrednih subjekata

Obrasci za Agenciju za privredne registre Zajednički obrasci
Obrasci nisu propisani, daju se kao primer (model)

Odluka o osnivanju doo
Ugovor o osnivanju doo
Izmene i dopune osnivačkog akta doo
Odluka o promeni naziva, sedišta ili delatnosti doo
Odluka o razrešenju i imenovanju direktora ili drugog zastupnika doo
Odluka o obrazovanju ogranka doo
Odluka o brisanju ogranka doo
Ugovor o prenosu udela kod doo
Odluka o povećanju kapitala doo
Odluka o smanjenju kapitala doo u pojednostavljenom postupku
Ugovor o osnivanju ortačkog društva
Odluka o osnivanju akcionarskog društva

Odluka o osnivanju otvorenog akcionarskog društva
Odluka o osnivanju zatvorenog akcionarskog društva
Ugovor o osnivanju zadruge
Model zadružnih pravila
Odluka o poretanju postupka likvidacije

Obrasci za Agenciju za privredne registre
Preduzetnici


Obrazac JRPPS - 1 Obrazac JRPPS-1
Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku
Registraciona prijava brisanja preduzetnika iz Registra
Zahtev za izvod iz Registra privrednih subjekata - preduzetnika
Zahtev za rezervaciju naziva privrednog subjekta - preduzetnika
Registraciona prijava prevođenja preduzetnika